fbpx
Strona główna Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1 Postanowienia wstępne

Regulamin określa zasady i warunki zawierania umów sprzedaży produktu (gra „małe DUŻE wyzwania”) za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem mailowym https://maleduzewyzwania.pl

Sklep internetowy maleduzewyzwania.pl jest prowadzony przez:

Karina i Paweł Królak
Dolna 3
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 8222135667
REGON: 520331102
e-mail: kontakt@maleduzewyzwania.pl

§2 Definicje

Produkt – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży w sklepie internetowym maleduzewyzwania.pl: gra „małe DUŻE wyzwania”.

Sklep – sklep internetowy maleduzewyzwania.pl prowadzony przez Karina i Paweł Królak, oferujący sprzedaż Produktu za pomocą sieci Internet, dostępny pod domeną internetową https://maleduzewyzwania.pl.

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jako firma Karina i Paweł Królak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8222135667, REGON 520331102.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i prowadzące do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym są widoczne wybrane przez Klienta Produkty do zakupu oraz istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.

 §3 Kontakt ze Sklepem
 1. Adres Sprzedawcy: ul. Dolna 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@maleduzewyzwania.pl
 3. Numer telefonu: 500 196 999
 4. Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresów i danych umieszczonych w niniejszym paragrafie.
§4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu jest wymagane:

 1. Podłączenie do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza).
 2. Najnowsza wersja przeglądarki internetowej (np. Microsoft Edge, Chrome, Safari, Firefox, Mozilla), umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML) i wspierająca CSS, HTTPS oraz JavaScript.
 3. Posiadanie konta pocztowego e-mail.
 4. Włączona obsługa plików Cookies.
§5 Produkty
 1. Przedmiotem sprzedaży są Produkty znajdujące się w Sklepie w chwili składania Zamówienia.
 2. Ceny Produktów znajdujących się w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Cena Produktu nie zawiera kosztu dostawy, który jest określony w Zamówieniu.
 3. Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie przy danym Produkcie w chwili składania Zamówienia.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
§6 Zamówienie
 1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie Zamówienia.
 2. Zamówienie składa się przez stronę https://maleduzewyzwania.pl. Każde złożone i opłacone Zamówienie oznacza akceptację Regulaminu.
 3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia oraz potwierdzeniem zrealizowania płatności.
 4. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie, opóźnienie dostarczenia Produktu lub realizacji Zamówienia, wynikające z błędnie podanego lub niedokładnego adresu dostawy.
§7 Realizacja Zamówienia 
 1. Opłacone Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji. W przypadku braku płatności w ciągu 24 godzin, Zamówienie zostanie anulowane.
 2. Zamówienia są realizowane w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-17. 
 3. Zamówienie złożone danego dnia zostanie przekazane firmie kurierskiej najpóźniej następnego dnia roboczego.
 4. Zamówienia są realizowane według kolejności ich składania.
 5. Na czas realizacji Zamówienia składa się zaksięgowanie płatności, przygotowanie Produktu do wysyłki oraz przekazanie Produktu firmie kurierskiej.
 6. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Polski i doręczane kurierem (DPD) lub z wykorzystaniem paczkomatu InPost.
 7. Przyjęcie do realizacji Zamówienia rozpoczyna się:
  • w przypadku płatności online – po zaksięgowaniu środków na koncie Sklepu;
  • w przypadku Zamówień płatnych kartą kredytową – w chwili autoryzacji karty.
 1. Sklep zastrzega sobie prawo do:
  • anulowania Zamówień, jeżeli Formularz Zamówienia został nieprawidłowo wypełniony;
  • odmowy realizacji Zamówień wzbudzających wątpliwości.
 1. Do każdego Zamówienia Sklep wystawia potwierdzenie zakupu lub fakturę VAT (na życzenie Klienta).
 2. Zmiany w złożonym Zamówieniu są możliwe poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem: kontakt@maleduzewyzwania.pl.
 3. Klient może wycofać złożone Zamówienie, które nie otrzymało statusu „Zrealizowane”, poprzez kontakt ze Sklepem (wiadomość wysłana na adres e-mail: kontakt@maleduzewyzwania.pl) i uzyskanie potwierdzenia, że wysyłka nie została jeszcze zlecona.
 4. Klient nie może anulować Zamówienia, które zostało już zlecone do wysyłki.
§8 Odstąpienie od umowy
 1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta” (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Klient, w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, może odstąpić od Umowy Sprzedaży oraz zwrócić zamówiony i nieużywany Produkt bez podania przyczyny. Zwracany produkt nie może być rozpakowany z folii i posiadać śladów użytkowania.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał stosowną informację przed jego upływem.
 3. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu.
 4. Zwracany Produkt należy przesłać wraz z dowodem zakupu na adres: Karina i Paweł Królak, ul. Dolna 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Zwracający ponosi koszt przesyłki.
 5. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany w terminie 14 dni od momentu otrzymania zwróconego Produktu. Zwrot płatności nastąpi na podany w oświadczeniu (formularzu) numer konta.
 6. W przypadku anulowania Zamówienia przed wysyłką Produktu do Klienta, zwrot pieniędzy nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia o anulowaniu.
 7. W przypadku faktury korygującej, zwrot pieniędzy na konto Klienta nastąpi po otrzymaniu potwierdzenia odbioru korekty przez Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.
§9 Dostawa
 1. Koszt dostawy ponosi zamawiający – na terenie Polski jest to kurier DPD (16.99 zł) oraz paczkomat InPost (14.99 zł).
 2. Firma kurierska dostarcza paczki w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. Paczkomaty InPost są natomiast obsługiwane całodobowo i działają również w weekendy.
 3. Po wysłaniu przesyłki zostanie wygenerowany e-mail z informacjami oraz numerem przesyłki do śledzenia na stronie firmy kurierskiej.
 4. Wszystkie sprzedawane w Sklepie Produkty są zabezpieczone przed wilgocią i bezpiecznie zapakowane w kopertę z folią bąbelkową, aby ochronić przesyłkę przez zniszczeniem w trakcie transportu.
§10 Płatność
 1. Walutą realizacji płatności jest PLN.
 2. Klient może wybrać jedną z poniższych form płatności za zamówione Produkty:
 • płatność online za pośrednictwem systemu PayNow;
 • kartą płatniczą za pośrednictwem systemu PayNow;
 • BLIKiem za pośrednictwem systemu PayNow;
 • przelewem internetowym za pośrednictwem systemu PayNow.

  Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu PayNow oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie  www.paynow.pl.

  Dane do przelewu:

  Karina i Paweł Królak
  ul. Dolna 3
  05-300 Mińsk Mazowiecki
  Nr konta: 98 1140 2004 0000 3702 8188 5688
  Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko + Nr Zamówienia

§11 Reklamacja (z tytułu rękojmi)
 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedanego Produktu.
 2. Klient ma prawo do reklamacji każdego Produktu kupionego w Sklepie.
 3. Reklamacja jest składana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@maleduzewyzwania.pl.
 4. Warunkiem koniecznym złożenia reklamacji jest zwrot reklamowanego Produktu do Sklepu wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji sporządzonym zgodnie z wypełnionym formularzem reklamacji załączonym do niniejszego Regulaminu.
 5. Sklep rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.
§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą.
  • Konsument jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
§13 Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§14 Prawa własności intelektualnej, licencja, prawa autorskie
 1. Wszelkie treści, materiały elektroniczne i Produkty oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Produktów.
 3. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenoszonej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Produktu. Klient w ramach Umowy Sprzedaży jest upoważniony do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  • użytek niekomercyjny na własne potrzeby,
  • zapis metodą cyfrową, np. na własnym dysku twardym
  • wydruk treści elektronicznych na własne potrzeby.
 1. Jest zakazane w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i zawartości witryny internetowej https://maleduzewyzwania.pl:
  • publikowanie Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub po uzyskaniu zgody Sprzedawcy, 
  • kopiowanie oraz powielanie treści Sklepu https://maleduzewyzwania.pl na potrzeby inne niż własny użytek.
 1. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie treści witryny https://maleduzewyzwania.pl stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient jest zobowiązany uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.
§15 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od 4 września 2022 roku.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
 3. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian w Regulaminie będą realizowane na podstawie wcześniejszych zasad.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, np.: Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o ochronie danych osobowych. 

Załączniki

Używamy ciasteczek (ang.: cookies), aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Korzystanie z tej witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w przeglądarce internetowej, z której korzystasz. Akceptuj Czytaj więcej

Privacy & Cookies Policy